/
/
/
Kaňk (4 618 m2)

Kaňk (4 618 m2)

Prodej pole

Lokalita:

Kaňk, okres Kutná Hora

Výměra:

4618 m 2

Parc. č.

719/28

Cena:

346 350 Kč

Nenechte si ujít naši nabídku atraktivní parcely o velikosti 4 618 m2 v obci Kaňk. Pozemek je v KN vedený jako „orná půda“. Dle územního plánu se jedná o „NS – plochy smíšené nezastavěného území“.

Hlavní využití: Krajinná zeleň.

Přípustné využití:
- zemědělský půdní fond - orná půda, zahrady, vinice, ovocné sady a trvalé travní porosty
- přirozené a přírodě blízké ekosystémy, vodní plochy a toky, zeleň
- opatření ke zvyšování retenčních schopností území, protierozní a protipovodňová opatření
- lehké otevřené přístřešky pro hospodářská zvířata a pastevní areály
- společná zařízení, polní cesty, pěšiny, stezky a turistické trasy

Podmíněně přípustné využití:
- související stavby a zařízení pro obsluhu a údržbu vodních ploch a koryt vodních toků, pokud navazují na jejich pozemky
- protihluková opatření, pokud zemědělské plochy, na nichž by měla být umístěna, navazují na plochy dopravní infrastruktury
- zalesnění na pozemcích III. - V. třídy ochrany zemědělské půdy a navazujících na pozemky určené k plnění funkcí lesa
- hrazení pastevních areálů a dočasné oplocení maximálně po dobu 5 let sloužící ke skupinové ochraně nově založených trvalých porostů před poškozením zvěří, pokud bude zajištěna prostupnost krajiny pro drobné živočichy.

Pozemky jsou propachtované.

Okolí: Kaňk, dříve zvaný Špimberk, je nejvýchodnějším vrcholkem pásma vrchů, které ze severní strany lemují středočeské město Kutná Hora. Pozemek se nachází přibližně 3 kilometry od centra města. Nedaleko parcely se nachází autobusová zastávka.