/
ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ A INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ…

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ A INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ve smyslu článku 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“)

Kdo zpracovává Vaše osobní údaje:

Správcem Vašich osobních údajů je společnost Terra Bohemia a.s., se sídlem Počernická 272/96, Malešice (Praha 10), 108 00 Praha („Správce“).

Jakožto správci osobních údajů provozující webové stránky www.terrabohemia.cz , Vám tímto poskytujeme informace o zpracování Vašich případně poskytnutých osobních údajů ve smyslu článku 13 GDPR.

Kam se na nás obrátit:

Pro vyřizování Vašich podnětů anebo stížností slouží e-mailová adresa info@terrabohemia.cz.

Obecné informace

Ochrana osobních údajů je pro nás prioritou a Vámi případně poskytnuté osobní údaje zpracováváme vždy pouze v nezbytném rozsahu a po nezbytně nutnou dobu. Respektujeme veškerou legislativu týkající se ochrany osobních údajů, zejména GDPR, a stále provádíme a dodržujeme administrativní, technická a organizační opatření tak, aby Vaše údaje byly v bezpečí a aby nemohlo v žádném případě dojít k jejich úniku nebo zneužití.

Účel zpracování

Zabýváme se odhadem cen nemovitostí a jejich prodejem. Vaše osobní údaje, které nám poskytnete prostřednictvím webového formuláře (jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, a případně další osobní údaje) budeme zpracovávat výhradně za účelem komunikace s Vámi a za účelem odhadu/prodeje Vaší nemovitosti. Pokud s námi v budoucnu uzavřete smlouvu, na základě které s Vámi budeme spolupracovat na odhadu ceny Vaší nemovitosti nebo jejím prodeji, budeme Vaše osobní údaje zpracovávat výhradně za účelem plnění takové smlouvy.

Jaké Vaše osobní údaje můžu zpracovávat:

Zpracovávám pouze osobní údaje, které mi poskytujete v souvislosti s využíváním mích služeb, zasíláním obchodních sdělení a uzavřených smluv. Nejčastěji jde o:

 • Jméno, příjmení
 • Datum narození
 • Telefonní číslo
 • Email
 • IP adresa
 • MAC adresa

V případě, že jste již se mnou uzavřeli smlouvu, zpracovávám obvykle následující osobní údaje:

 • Trvalé bydliště
 • Rodinný stav
 • Číslo účtu
 • IČ (u OSVČ)
 • Rodné číslo
 • Místo narození
 • Číslo OP/Kopie OP/ZP
 • Státní občanství
 • Informace o mzdě (pouze v případě, že Vám pomáhám zajistit financování)

Doba zpracování 

Vaše osobní údaje poskytnuté prostřednictvím webového formuláře budeme zpracovávat vždy pouze po dobu, která je nezbytně nutná pro odhad Vaší nemovitosti (byty, domy, technické objekty, pozemky, chaty atd.) – nejdéle však šest měsíců od jejich poskytnutí. Pokud s námi v budoucnu uzavřete smlouvu o spolupráci, budeme Vaše osobní údaje zpracovávat výhradně po dobu, která bude nutná k plnění takové smlouvy. Jakmile uplyne doba, která je nezbytná pro zpracování osobních údajů pro výše uvedené účely, Vaše osobní údaje budou zlikvidovány a nebudu je dále bez Vašeho souhlasu uchovávat.

Příjemci osobních údajů 

Při odhadování ceny nemovitosti nebo jejího prodeje spolupracujeme s odborníky, kteří se na dané problematice podílí. Z tohoto důvodu je nutné, abychom osobní údaje zpřístupnili těmto osobám za účelem ocenění/prodeje nemovitosti. Dbáme na to, aby všechny takové osoby dodržovaly právní předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, zejména, aby dodržovaly veškeré povinnosti stanovené nařízením GDPR. Vaše osobní údaje nebudou zpřístupněny žádné osobě, jejíž účast by při ocenění/prodeji Vaší nemovitosti nebyla nutná, nebo osobě, která by neposkytovala dostatečné záruky za bezpečnost Vašich osobních údajů.

Osoby, kterým můžeme osobní údaje zpřístupnit, jsou:

 • osoby zabývající se oceňováním a prodejem nemovitosti;
 • soudní znalci; zaměstnanci správce
 • geodeti;
 • advokátní kanceláře; účetní a daňoví poradci
 • státní orgány a další subjekty v rámci uplatnění zákonem stanovených práv a plnění zákonem stanovených povinností

Práva subjektu údajů, vyřizování žádostí

Jakožto subjekt údajů máte ve smyslu GDPR zejména následující práva:

 • právo požadovat informace o tom, zda a jaké o Vás zpracováváme osobní údaje (článek 15 GDPR);
 • právo na opravu, tj. pokud o Vás zpracováváme informace, které nejsou pravdivé, jsou nepřesné nebo neaktuální, máte právo žádat o opravu takové skutečnosti (článek 16 GDPR);
 • právo na výmaz, tj. pokud již neexistuje žádný oprávněný důvod ke zpracování osobních údajů, máte právo požadovat výmaz takových údajů (článek 17 GDPR);
 • právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů v určitých případech (článek 18 GDPR);
 • právo na přenositelnost údajů (článek 20 GDPR);
 • právo vznést námitku proti zpracování (článek 21 GDPR);
 • právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Pokud budete vůči nám uplatňovat práva dle GDPR, odpovíme Vám na Vaši žádost v souladu s GDPR ve lhůtě jednoho měsíce od obdržení žádosti, ve složitých případech či při větším počtu žádostí může být tato lhůta prodloužena až o další dva měsíce. V každém případě jsme však oprávněni si od Vás vyžádat ověření Vaší totožnosti, abych měli jistotu, že o Vaše osobní údaje nežádá žádná třetí neoprávněná osoba.

Souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů založená na předchozím souhlasu před jeho odvoláním. Odvolat souhlas můžete kdykoli písemně zasláním emailu nebo dopisu na výše uvedenou kontaktní adresu, a to bez jakýchkoli vícenákladů a následků pro stávající anebo budoucí smluvní vztahy mezi námi a Správcem. V takovém případě zastavíme veškeré zpracovatelské činnosti.

Některé osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné plnění smlouvy, zpracováváme, bez ohledu na Váš souhlas, po nezbytně nutnou dobu (včetně například poskytnuté reklamační doby). To platí také pro plnění povinností, vyplývajících pro nás z obecně závazných předpisů, kdy musíme zpracovávat některé Vaše osobní údaje po dobu stanovenou takovými právními předpisy či v souladu s nimi, a to i po případném odvolání Vašeho souhlasu.

Informace o zpracování cookies

 1. 1. OBECNĚ O COOKIES

1.1 Naše internetové stránky používají soubory cookies. Cookie je malý textový soubor, který si váš webový prohlížeč při prohlížení webových stránek ukládá na pevný disk Vašeho koncového zařízení. Soubory cookies Vám zjednodušují a zrychlují práci s našimi internetovými stránkami, jelikož si pamatují Vaše preference (např. přihlašovací údaje nebo jazyk). Soubory cookies také umožňují lepší využití našich internetových stránek a přizpůsobení jejich obsahu Vaším zájmům a potřebám. Cookies můžete blokovat nebo odstranit prostřednictvím svého internetového prohlížeče nebo pomocí softwaru třetí osoby. To však může negativně ovlivnit funkčnost některých částí naší webové stránky.

1.2 Správcem Vašich osobních údajů je společnost Terra Bohemia a.s., se sídlem Počernická 272/96, Malešice, 108 00 Praha 10, IČ: 09698795, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. B 25848. Pro vyřizování Vašich podnětů anebo stížností slouží e-mailová adresa info@terrabohemia.cz

 

 1. 2. DRUHY COOKIES

V závislosti na funkci a účelu, za kterými jsou soubory cookies používány, se obvykle dělí takto:

2.1 Technické soubory cookies Vám umožňují pohybovat se po našich internetových stránkách a využívat jejich základních funkcí. Tyto soubory cookies jsou pro využívání našich internetových stránek nezbytné.

2.2 Funkční neboli preferenční cookies se používají k zapamatování vašich preferencí na našich internetových stránkách (například jazyk nebo přihlašovací údaje).

2.3 Analytické a statistické cookies nám umožňují rozeznat a spočítat počet uživatelů a shromažďovat informace o tom, jak jsou naše internetové stránky používány. Tyto informace využíváme k tomu, abychom lépe rozuměli fungování našich internetových stránek a mohli je zlepšovat.

2.4 Cookies pro cílenou reklamu a marketing zaznamenávají Vaši návštěvu na našich internetových stránkách, jiné internetové stránky, které jste navštívili a odkazy, které jste použili. Tyto informace používáme k zobrazování reklamy, která je přizpůsobena Vašim preferencím. Někteří naši partneři umísťují na naše internetové stránky své cookies pro přizpůsobení zobrazované reklamy. 

2.5  Cookies pro sociální média umožňují sdílení vašich aktivit webovým stránkám sociálních médií typu Facebook a Youtube.

 

 1. 3. COOKIES, KTERÉ POUŽÍVÁME MY

Na našich stránkách používáme tyto cookies:

3.1 Nezbytné soubory cookies

 1. GRECAPTCHA – Google
 2. Technické cookies nutné pro funkce webových stránek (například pro uložení nastavení, volbu jazykové mutace apod.)

3.2 Analytické cookies

(a) Google Analytics:

Podrobné informace o službě Google Analytics a ochraně soukromí (včetně toho, jak můžete kontrolovat, jaké informace jsou zasílány společnosti Google) najdete na adrese: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

(b) Google Tag Manager – nástroj pro analytiku a správu webové prezentace

3.3       Reklamní cookies

Google, Seznam, Facebook, YouTube

 

 1. 4. VYUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIES

4.1 Souhlas k využívání souborů cookies nám neposkytuje automaticky při první návštěvě našich internetových stránek ale výslovným udělením. Souhlas udělujete na 12 měsíců. Po uplynutí této doby Vás při další návštěvě našich internetových stránek opakovaně požádáme o Váš souhlas.

4.2 Souhlas s ukládáním souborů cookies můžete kdykoliv odvolat prostřednictvím nastavení svého internetového prohlížeče nebo nastavením souhlasu ZDE

 

Ostatní informace

Dále Vás informujeme, že na základě Vašich případně poskytnutých osobních údajů nedochází k žádnému automatizovanému rozhodování či profilování.  Tyto zásady ochrany osobních údajů mohou být měněny a aktualizovány. V záležitostech ochrany osobních údajů nás můžete kontaktovat buď písemně na adrese Počernická 272/96 – Malešice (Praha 10), 108 00 Praha, nebo prostřednictvím e-mailu na adrese info@terrabohemia.cz.