/
/
/
Benátky nad Jizerou (4 680 m2)

Benátky nad Jizerou (4 680 m2)

Prodej louky

Lokalita:

Benátky nad Jizerou - Stará Boleslav, okres Mladá Boleslav

Výměra:

4680 m 2

Parc. č.

1021

Cena:

327 600 Kč

Využijte prodeje této atraktivní parcely č. 1021 o velikosti 4 680 m2 v obci Benátky nad Jizerou, katastrální území Staré Benátky. Pozemek se nachází podle platného územního plánu obce v nezastavěném území obce, v plochách zemědělských – orná půda.

Hlavní využití : plochy s převažující přírodní funkcí zahrnující mimo jiné zvláště chráněné plochy, plochy evropsky významných lokalit, pozemky smluvně chráněné, prvky ÚSES apod.

Přípustné využití :
- plochy národních parků
- pozemky v 1. a 2. zóně chráněné krajinné oblasti
- pozemky v ostatních zvláště chráněných územích
- pozemky evropsky významných lokalit včetně pozemků smluvně chráněných
- pozemky biocenter a výjimečně pozemky související technické infrastruktury
- pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL), plochy orné půdy a TTP
- evidované významné krajinné prvky a chráněné přírodní výtvory
- vodní plochy, vodoteče
- stávající vodohospodářské stavby a zařízení (jezy, jímání vody, výpusti, hráze apod.)
-nezbytně nutná vedení liniových staveb a zařízení technické vybavenosti
- silnice, místní a účelové komunikace, cyklostezky, komunikace pro pěší

Poznámka:  Pozemek je v tuto chvíli propachtovaný a pacht se dá vypovědět k 30.9. daného roku.

Okolí: Benátky nad Jizerou II je část města Benátky nad Jizerou v okrese Mladá Boleslav. Leží na jihu Benátek nad Jizerou. Městem protéká Jizera. Městem prochází dálnice D10. Benátky nad Jizerou II leží v katastrálním území Staré Benátky.