/
/
/
Benátky nad Jizerou (3 443 m2)

Benátky nad Jizerou (3 443 m2)

Prodej pole

Lokalita:

Staré Benátky, okres Mladá Boleslav

Výměra:

3443 m 2

Parc. č.

1193

Cena:

241 010 Kč

Využijte naší atraktivní nabídky, parcely č. 1193 o velikosti 3443 m2 v obci Benátky nad Jizerou, katastrální území Staré Benátky. Pozemek se nachází podle platného územního plánu obce v nezastavěném území obce, v plochách zemědělských – orná půda.

Hlavní využití : pozemky zemědělského půdního fondu, mimo zastavěné území a zastavitelné plochy a koridory dopravní infrastruktury; převážně se jedná o ornou půdu, louky a pastviny; zahrnuty jsou také drobné plochy krajinné zeleně.

Přípustné využití :
- plochy orné půdy
- plochy speciálních kultur (sady, chmelnice apod.)
- protierozní opatření v lokalitách ohrožených erozí, protipovodňová opatření (poldry apod.)
- stavby nezbytné pro obhospodařování zemědělské půdy v nezastavěném území
- pastevectví, přístřešky pro dobytek apod.
- silnice, místní a účelové komunikace, cyklostezky, komunikace pro pěší
- cyklotrasy na stávajících komunikacích
- rozvodné inženýrské sítě a nezbytná zařízení technické infrastruktury

Poznámka: Pozemek je v tuto chvíli propachtovaný a dá se vypovědět vždy k 30.9.daného roku.

Okolí: Benátky nad Jizerou II je část města Benátky nad Jizerou v okrese Mladá Boleslav. Leží na jihu Benátek nad Jizerou. Městem protéká Jizera. Městem prochází dálnice D10. Benátky nad Jizerou II leží v katastrálním území Staré Benátky.