/
/
/
Benátky nad Jizerou (17 723 m2)

Benátky nad Jizerou (17 723 m2)

Prodej pole

Lokalita:

Benátky nad Jizerou - Staré Benátky, okres Mladá Boleslav

Výměra:

17723 m 2

Parc. č.

1402, 1407, 1412

Cena:

2 658 450 Kč

Využijte naší atraktivní nabídky, parcel č. 1402, 1407, 1412 o velikosti 17 723 m2 v obci Benátky nad Jizerou, katastrální území Staré Benátky. Pozemky se nachází podle platného územního plánu obce v nezastavěném území obce, NS z.

Hlavní využití : pozemky zemědělského půdního fondu, vodní plochy a koryta vodních toků bez rozlišení převažujícího způsobu využití, pozemky přirozených a přírodě blízkých ekosystémů a pozemky související dopravní a technické infrastruktury.

Přípustné využití :
- plochy trvalých travních porostů
- zařízení a jiná opatření pro zemědělství
- protipovodňová opatření (poldry apod.)
- stavby nezbytné pro obhospodařování zemědělské půdy v nezastavěném území
- pastevectví, přístřešky pro dobytek apod.
- silnice, místní a účelové komunikace, cyklostezky, komunikace pro pěší
- cyklotrasy na stávajících komunikacích
- rozvodné inženýrské sítě a nezbytná zařízení technické infrastruktury

Poznámka: Pozemek je v tuto chvíli propachtovaný a pacht se dá vypovědět k 30.9. daného roku. Jedná se o územní rezervu.

Okolí: Benátky nad Jizerou II je část města Benátky nad Jizerou v okrese Mladá Boleslav. Leží na jihu Benátek nad Jizerou. Městem protéká Jizera. Městem prochází dálnice D10. Benátky nad Jizerou II leží v katastrálním území Staré Benátky.