/
/
/
Benátky nad Jizerou (15 466 m2)

Benátky nad Jizerou (15 466 m2)

Prodej pole

Lokalita:

Benátky nad Jizerou - Stará Boleslav, okres Mladá Boleslav

Výměra:

15466 m 2

Parc. č.

1073 a 1075

Cena:

1 082 620 Kč

Hledáte vhodný pozemek k investici? Využijte naší atraktivní nabídky, parcel č.1073, 1075 o velikosti 15 466 m2 v obci Benátky nad Jizerou, katastrální území Staré Benátky. Pozemky se nachází podle platného územního plánu obce v nezastavěném území obce, v plochách zemědělských – orná půda.

Hlavní využití : Pozemky zemědělského půdního fondu, vodní plochy a koryta vodních toků bez rozlišení převažujícího způsobu využití, pozemky přirozených a přírodě blízkých ekosystémů a pozemky související dopravní a technické infrastruktury.

Přípustné využití :
- plochy trvalých travních porostů
- zařízení a jiná opatření pro zemědělství
- protipovodňová opatření (poldry apod.)
- stavby nezbytné pro obhospodařování zemědělské půdy v nezastavěném území
- pastevectví, přístřešky pro dobytek apod.
- silnice, místní a účelové komunikace, cyklostezky, komunikace pro pěší
- cyklotrasy na stávajících komunikacích
- rozvodné inženýrské sítě a nezbytná zařízení technické infrastruktury

Poznámka: Pozemek je v tuto chvíli propachtovaný a dá se vypovědět vždy k 30.9.daného roku.

Okolí: Benátky nad Jizerou II je část města Benátky nad Jizerou v okrese Mladá Boleslav. Leží na jihu Benátek nad Jizerou. Městem protéká Jizera. Městem prochází dálnice D10. Benátky nad Jizerou II leží v katastrálním území Staré Benátky.