/
/
/
Velký Jindřichov (6 754 m2)

Velký Jindřichov (6 754 m2)

Prodej stavebního pozemku

Lokalita:

Velký Jindřichov - Benešov nad Černou, okres Český Krumlov

Výměra:

6754 m 2

Parc. č.

472/3

Cena:

1 688 500 Kč

Nenechte si ujít prodej atraktivního stavebního pozemku parc.č. 472/3, který se dle aktuálně platné územně plánovací dokumentace (dále jen „ÚPD“) obce Benešov nad Černou nachází v zastavěném území. V ÚPD je daný pozemek vyznačen jako plocha s rozdílným způsobem využití » plochy smíšené obytné – území malých sídel.

Podmínky pro využití plochy s rozdílným způsobem využití » plochy smíšené obytné – území malých sídel jsou charakterizovány takto:

Hlavní využití:
- pozemky staveb pro bydlení, případně staveb pro rodinnou rekreaci, situované v
podmínkách venkovských sídel s historicky daným urbanistickým půdorysem a v prostředí
s typickým krajinným rázem

Přípustné využití:
- pozemky občanského vybavení, veřejných prostranství a pozemky související dopravní a
technické infrastruktury

Podmíněně přípustné využití:
- pozemky staveb a zařízení pro nerušící výrobu, služby a zemědělství, které svým
provozováním a technickým zařízením nenarušují (například hlukem, prachem nebo
organolepticky) užívání staveb a zařízení ve svém okolí a nesnižují kvalitu prostředí
souvisejícího území a svým charakterem a kapacitou nezvyšují dopravní zátěž v území.

Okolí: Pozemek leží pouhých 5 kilometrů od Benešova nad Černou, kde najdete veškerou občanskou vybavenost. Nedaleko se nachází hranice s Rakouskem, 20 kilometrů je to k hraničnímu přechodu Dolní Dvořiště. Pozemek, a jeho umístění, má velký investiční potenciál.