/
/
/
Niměřice (5 962 m2)

Niměřice (5 962 m2)

Prodej stavebního pozemku

Lokalita:

Niměřice, okres Mladá Boleslav

Výměra:

5962 m 2

Parc. č.

619

Cena:

4 471 500 Kč

Pokud hledáte atraktivní stavební pozemek v klidné oblasti v dojezdové vzdálenosti od Mladé Boleslavi a Prahy, pak nás určitě kontaktujte ohledně této nabídky parcely o velikosti 5 962 m2. Dle platného územního plánu Niměřice, vydaného zastupitelstvem obce Niměřice usn.č. 34/2020 dne 26.8.2020, patřením obecné povahy, které nabylo účinnosti dne 11.9.2020, je pozemek parc.č. 619 v katastrálním území Niměřice situován do vymezené zastavitelné plochy ozn. Z2 Horní Cetno – východní okraj sídla, s funkčním využitím BV – Bydlení v rodinných domech venkovské, pro které jsou v kap. 6 6. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití.

Hlavní využití: Bydlení v rodinných domech venkovského typu.

Přípustné využití: Veřejné občanské vybavení (stavby pro vzdělávání a výchovu, sociální služby, péči o rodinu, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu atp.); vedlejší stavby (garáže, garážová stání, kůlny, stavby pro technické vybavení objektu atp.) v rozsahu staveb, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení, a které nejsou určeny pro zemědělství nebo chovatelství; produkční a okrasné zahrady včetně staveb pro jejich údržbu a nepobytovou rekreaci, dvory; drobné vodní nádrže včetně bazénů, vodní toky; pozemní komunikace a chodníky, odstavné a manipulační plochy, veřejné parkovací plochy; veřejná prostranství včetně drobných ploch pro sport, veřejná zeleň; stavby a opatření proti škodlivým účinkům srážkových vod a pro zadržení vody; technická infrastruktura pro potřeby správního území obce.

Podmíněně přípustné využití: Technická infrastruktura nad rámec přípustného využití, pokud výrazným způsobem negativně neovlivní obytné prostředí nebo krajinný ráz, resp. ráz sídla; nerušící prvky komerčního občanského vybavení (např. živnostenské aktivity lokálního významu, maloobchodní prodej, stravovací a ubytovací služby), pokud jsou umístěny v rámci rodinného domu nebo maximálně v jedné stavbě samostatně stojící na daném zastavěném stavebním pozemku a a představující maximálně 30 % jeho výměry; chovatelská činnost v rozsahu výhradně pro vlastní spotřebu bez negativního vlivu na obytné prostředí.

Okolí: Niměřice leží 15 minut autem od Mladé Boleslavi a 35 minut od okraje Prahy. Niměřický zámek je velmi krásný a okolí vybízí k příjemným procházkám do přírody. V přímé blízkosti je veškerá občanská vybavenost dosažitelná pár minut autem.