/
/
/
Dolní Chvatliny (13 381 m2)

Dolní Chvatliny (13 381 m2)

Prodej pole

Lokalita:

Dolní Chvatliny, okres Kolín

Výměra:

13381 m 2

Parc. č.

304/32

Cena:

735 955 Kč

Hledáte atraktivní pozemek k investici? Pak nás kontaktujte ohledně tohoto pozemku o velikosti 13 1381 m2, který se nachází podle v současné době platného územního plánu obce Dolní Chvatliny v nezastavěném území obce, v ploše zemědělské – orná půda PO.

Plochy zemědělské – orná půda PO
Hlavní využití:
- plochy slouží výhradně k hospodaření na zemědělském půdním fondu,

Přípustné využití:
- zemědělská prvovýroba, včetně intenzivních forem na pěstitelských plochách,
- ochranná a izolační zeleň,
- mezní porosty,
- liniové stavby dopravní a technické infrastruktury,
- vodní díla,
- budování nutných, přiměřeně dimenzovaných účelových cest,
- zalesnění svažitých pozemků,
- změny kultury - doprovodná zeleň na mezích, při vodotečích a cestách,
- v nezastavěném území lze umisťovat stavby pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, pro ochranu přírody a krajiny,
- umisťování dočasných staveb pro letní odchov hospodářských zvířat, mobilní včelíny apod.,
- územní systém ekologické stability,
- revitalizace vodních toků a výstavba malých nádrží v neurbanizovaném území,
- zalesňování zemědělských pozemků v neurbanizovaném území,
- oplocení pouze stavbou dočasnou

Okolí: Pozemek leží 5 minut od Zásmuk a 15 minut autem od Kolína v obci Dolní Chvatliny. V obci se nachází autobusová zastávka.