/
/
/
Červený Hrádek u Bečvár (7 024 m2)

Červený Hrádek u Bečvár (7 024 m2)

Prodej stavebního pozemku

Lokalita:

Červený Hrádek u Bečvár, okres Kolín

Výměra:

7024 m 2

Parc. č.

113/21

Cena:

6 321 600 Kč

Pokud sháníte stavební pozemek nedaleko Kolína, pak Vás jistě zaujme naše parcela o velikosti 7 024 m2 v obci Bečváry. Pozemek je v KN vedený jako „orná půda“. Pozemková parcela č. 113/21 v katastrálním území Červený Hrádek u Bečvár se nachází podle v současné době platného územního plánu obce Bečváry v zastavitelné ploše ZC 6 – smíšené obytné venkovské BSV (východní část navazující na hranici zastavěného území), ploše zemědělské půdy – zeleň soukromá a vyhrazená ZS (navazující pás šíře cca 25 m) a ploše zemědělské půdy – orná a trvalé travní porosty NZ, NZO (zbývají pás šíře cca 25 m).

Poznámka: Pozemek je propachtovaný. Výpověď je možné zaslat k 1.10.2024 s 12-ti měsíční výpovědní lhůtou.

IS: Pozemek není zasíťovaný.

Hlavní využití:
- bydlení v objektech v kombinaci se zemědělskou nebo výrobní činností, chovem dobytka a dalšími přípustnými funkcemi jako jsou služby, podnikání, obchodní činnost v míře vztahující se k přípustnému podnikání.

Přípustné využití:
- zemědělské využívání objektů a pozemku s tím, že nesmí mít nepříznivé účinky nad přípustnou mez na okolní zástavbu určenou pro bydlení nebo rekreaci,
- podnikatelská činnost, včetně provozování drobných řemesel a služeb pro obyvatele, která nemá nepříznivé a rušivé účinky na okolí nad přípustnou mez,
- maloobchodní zařízení a stravování bez vlivu na zhoršování obytného prostředí zóny nad přípustnou mez,
- domácí malovýroba, která nemá negativní vliv na sousední stavby pro bydlení nebo rekreaci,
- malá ubytovací zařízení – penziony, s max. 5 pokoji pro hosty a trvalým bydlením majitele nebo provozovatele,
- individuální rekreace ve stávajících domech určených pro trvalé bydlení / bez nových staveb pro individuální rekreaci /,
- parkování v rámci vlastních pozemků, případně na vyhrazených plochách komunikací,
- přilehlé zahrady s převažující funkcí užitkovou,
- na pozemcích tohoto území je možné umisťovat drobné doplňkové stavby, jejichž funkce přímo souvisí s bydlením, nebo s přípustnou podnikatelskou činností.

Územně plánovací informace bude na požádání zaslaná emailem.

Okolí: Červený Hrádek je vesnice, část obce Bečváry v okrese Kolín. Nachází se na silnici II/125 vedoucí z Kolína do Uhlířských Janovic v nadmořské výšce 352 m n. m., 2,3 km od Bečvár a 12,5 km od Kolína. Protéká tudy říčka Bečvárka, která je pravostranným přítokem řeky Výrovky. Za 40 minut se dostanete na okraj Prahy autem. V přímé blízkosti je autobusová zastávka a minimarket.