/
/
/
Dolní Jelení (2 798 m2)

Dolní Jelení (2 798 m2)

Prodej louky

Lokalita:

Horní Jelení - Dolní Jelení, okres Pardubice

Výměra:

2798 m 2

Parc. č.

451/16, 451/21

Cena:

223 840 Kč

Využijte naší atraktivní nabídky v obci Horní Jelení, katastrální území Dolní Jelení. Pozemky spadají dle platného územního plánu do ploch NSzp, jedná se o plochy nezastavěného území, kde je jako hlavní využití v textové části platného územního plánu Horní Jelení uvedeno:

Charakteristika hlavního využití:
plochy převážně trvalých travních porostů a luk, rozptýlená zeleň v krajině (vegetační prvky rostoucí mimo les), je jedním ze základních systémů krajinného prostředí a její rozvoj je ovlivněn především uplatněním přirozených procesů a mechanizmů, plní funkci ekologicko – stabilizační, zemědělskou, rekreační a protierozní

Přípustné využití hlavní pro plochy NSzp:
p – přírodní (pozemky přirozených a přírodě blízkých ekosystémů, ÚSES) např.:
▪ prvky územního systému ekologické stability (biokoridory)
▪ přirozené dřevinné porosty skupinové a solitérní s podrostem bylin a keřových porostů, remízy
▪ mokřady a prameniště, vodní toky
▪ břehová a doprovodná vegetace vodotečí
▪ stabilizované travnaté porosty, květnaté louky
▪ liniová zeleň podél komunikací a cest
z – zemědělská (zemědělská produkce na zemědělském půdním fondu, nejedná se o intenzivní formy obhospodařování) např.:
▪ trvalé travní porosty – louky, pastviny
• kultury zvyšující retenční schopnosti krajiny – plochy s neintenzivní formou zemědělského využití

Přípustné využití doplňkové pro plochy NSzp:
▪ drobná architektura, sakrální stavby (kaplička, křížek, boží muka)
▪ stavby a zařízení technické infrastruktury
▪ stavby, zařízení a jiná opatření pro zemědělství (např. přístřešky a napáječky pro pasoucí se hospodářská zvířata – ovce, koně apod., seník)

Okolí: Dolní Jelení je vesnice, část města Horní Jelení v okrese Pardubice. Nachází se asi 1,5 km na východ od Horního Jelení. V roce 2009 zde bylo evidováno 59 adres. V roce 2001 zde trvale žilo 118 obyvatel. Dolní Jelení je také název katastrálního území o rozloze 14,86 km².